සම්පූර්ණ_පාඩම්

Physics සම්පූර්ණ පාඩම්

Chaminda Dinusha

CHEMISTRY සම්පූර්ණ පාඩම්

Chaminda Dinusha

2024

2024 PHYSICS

Chaminda Dinusha

2024 CHEMISTRY

Chaminda Dinusha

2024 PHYSICS(ONLINE)

Chaminda Dinusha

2024 CHEMISTRY(ONLINE)

Chaminda Dinusha

2025

2025 PHYSICS(Physical)

Chaminda Dinusha

2025 CHEMISTRY(Physical)

Chaminda Dinusha

2025 PHYSICS(Online)

Chaminda Dinusha

2025 CHEMISTRY(Online)

Chaminda Dinusha